Podmienky používania

 1. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
  1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) na portáli GPSreality.sk upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli GPSreality.sk (ďalej len „Portál“).
  2. Prevádzkovateľom Portálu a poskytovateľom služieb je spoločnosť Webnetic s. r. o., so sídlom Sládkovičova 1071/29, 038 53 Turany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 76063/L, IČO: 53 451 244 ( ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  3. Službami sa rozumejú online realitné inzertné služby poskytované a využívané na Portáli, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje používateľom Portálu na zverejnenie obsahu ponuky a dopytu v oblasti nehnuteľností s cieľom ich sprostredkovania medzi záujemcov prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a v dôsledku toho uzatvárať obchody, ktorých predmetom je spravidla predaj alebo nájom jednotlivých kategórií nehnuteľností. Služby dostupné na Portáli sa delia na inzertné služby slúžiace na zverejnenie ponuky alebo dopytu v oblasti nehnuteľností na Portáli (ďalej len „Inzertné služby“), s tým súvisiace doplnkové služby Portálu, ktorých využitie je podmienené používaním Inzertných služieb Portálu ako napr. topovanie (ďalej „Doplnkové služby“) a pomocné služby Portálu slúžiace na sprostredkovanie obsahu zverejnenej inzercie ako napr. prezeranie inzerátov, oboznamovanie sa s hodnotením, automatizované zasielanie inzercie alebo kontaktovanie inzerentov a pod. (ďalej ako „Pomocné služby“).
  4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Inzertné služby, Doplnkové služby alebo Pomocné služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“). Inzertné služby a Doplnkové služby Portálu nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
  5. Využívanie Inzertných služieb a Doplnkových služieb je podmienené registráciou Používateľa na Portály a s tým súvisiacim udelení súhlasu Používateľa s Obchodnými podmienkami uverejnenými na Portáli (ďalej ako „Registrovaný používateľ“).
  6.  Inzerentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva Inzertné služby alebo Doplnkové služby za účelom ponuky nehnuteľnosti (ďalej len „Inzerent“), pričom Inzerentom môže byť súkromný inzerent alebo firemný inzerent.
  7. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá využíva Inzertné služby alebo Doplnkové služby za účelom ponuky predaja alebo nájmu vlastnej nehnuteľnosti alebo ponuky nákupu, podnájmu alebo nájmu nehnuteľnosti (ďalej len „Súkromný inzerent“).
  8. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva Inzertné služby alebo Doplnkové služby za účelom ponuky predaja, nákupu, nájmu, alebo podnájmu nehnuteľnosti v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo ponuky predaja, nákupu nájmu, alebo podnájmu vlastnej nehnuteľnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).
  9. Inzerent je oprávnený pridávať na Portál prostredníctvom Inzertných služieb inzerciu, ktorej predmetom je ponuka predaja, nákupu, nájmu alebo podnájmu nehnuteľností, ku ktorým Inzerent vykonáva vlastnícke alebo iné práva, ktoré ho oprávňujú nakladať s inzerovanou nehnuteľnosťou v rozsahu inzerovanej ponuky alebo ho oprávňujú sprostredkovať takéto nakladanie s inzerovanou nehnuteľnosťou.
  10. Nehnuteľnosťou sa rozumie pozemok alebo stavba spojená so zemou pevným základom. Firemný inzerent je oprávnený inzerovať aj ponuku realitných projektov stavieb v rôznom štádiu realizácie výstavby projektu.
  11. Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb v súlade s týmito Podmienkami je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský samosprávny kraj, Predmestská 71, P.O. Box B- 89, 011 79 Žilina 1. Služby Prevádzkovateľa nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

2. Podmienky využívania služieb Portálu

 1. Využívanie Inzertných služieb a Doplnkových služieb je na Portáli podmienené dokončenou registráciou. Súčasťou registrácie je aj udelenie súhlasu Používateľa s Obchodnými podmienkami uverejnenými na Portáli. Inzertné služby a Doplnkové služby Portálu nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 2. Používateľ sa registruje vytvorením a aktivovaním používateľského účtu na Portáli. Pre vytvorenie užívateľského účtu Používateľ vyplní všetky povinné kontaktné údaje v registračnom formulári na Portáli. Používateľ po dokončení registrácie na Portáli vystupuje ako Súkromný inzerent, alebo Firemný inzerent.
 3. Pre aktiváciu používateľského účtu vykoná Používateľ notifikáciu používateľského účtu prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu Používateľa uvedenú v registračnom formulári. Vykonaním notifikácie je registrácia používateľského účtu u Používateľa, ktorý po dokončení registrácie vystupuje ako Súkromný inzerent dokončená.
 4. Následne po realizácii postupu podľa bodu 3 vykonáva dokončenie registrácie používateľského účtu u Používateľa, ktorý po dokončení registrácie vystupuje ako Firemný inzerent Prevádzkovateľ na základe elektronickej žiadosti. Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu korektnosti údajov uvedených v registračnom formulári podľa bodu 2. Bezodkladne po overení korektnosti údajov uvedených v registračnom formulári Prevádzkovateľ (najneskôr do dvoch pracovných dní) aktivuje používateľský účet, čím je registrácia u Používateľa, ktorý po dokončení registrácie vystupuje ako Firemný inzerent dokončená. O tejto skutočnosti je Používateľ, ktorý po dokončení registrácie vystupuje ako Firemný inzerent informovaní e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári. V prípade, ak sú údaje uvedené v registračnom formulári Používateľa, ktorí po dokončení registrácie vystupuje ako Firemný inzerent nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne, Prevádzkovateľ takýto používateľský účet neaktivuje.
 5. Registrovaný používateľ môžu po prihlásení na Portál pridávať inzeráty v závislosti od aktivovaného inzertného balíka alebo odstraňovať a editovať svoje inzeráty.
 6. Registráciou dáva Registrovaný používateľ súhlas s uverejňovaním svojich kontaktných a identifikačných údajov pri svojich zverejnených inzerátoch v rozsahu názov Registrovaného používateľa, telefónne číslo Registrovaného používateľa a emailový kontakt Registrovaného používateľa.
 7. Registrovaný používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie prihlasovacích údajov do svojho užívateľského účtu. Registrovaný používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 8. Registrovaný používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho užívateľského účtu.
 9. Registrovaný používateľ je povinný udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu.
 10. Prevádzkovateľ poskytuje Inzerentovi Inzertné služby a Doplnkové služby za odplatu. Právny vzťah medzi Inzerentom a Prevádzkovateľom vzniká uzatvorením zmluvy o inzercii:
  • dokončením registrácie,
  • vykonaním platby za objednané Inzertné služby podľa Čl. IV,
  • vykonaním platby za objednané Doplnkové služby podľa Čl. V alebo
  • doručením záväznej objednávky inzercie Prevádzkovateľovi od Firemného inzerenta, odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami podľa bodu 17.
 11. Uzatvorením zmluvy vzniká Prevádzkovateľovi povinnosť uverejniť inzerciu na Portáli v rozsahu objednaných Inzertných služby alebo poskytnúť Doplnkové služby a Inzerentovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu a dodržiavať Obchodné podmienky.
 12. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzercie, ani za zmluvy, ktoré boli uzatvorené na základe uverejnenej inzercie na Portáli. Všetku zodpovednosť vyplývajúcu z uzatvorených zmlúv na základe uverejnenej inzercie na Portáli znáša Inzerent, ktorý je v prípade uzatvorenia zmluvy účastníkom zmluvného vzťahu.
 13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uvedených v uverejnenej inzercii na Portáli Používateľmi alebo treťou stranou.
 14. Súkromný inzerent je oprávnený inzerovať výlučne súkromnú inzerciu, predstavujúcu nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, resp. nehnuteľnosti, ku ktorým vykonáva Súkromný inzerent práva obdobné vlastníckemu právu. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklady preukazujúce právny vzťah Súkromného inzerenta ako vlastníka, resp. oprávnenej osoby k inzerovanej nehnuteľnosti ako súkromnej inzercii (napr. kópiu listu vlastníctva a pod.). Súkromný inzerent je povinný preukázať právny vzťah k inzerovanej nehnuteľnosti ako súkromnej inzercii do 3 dní od vyžiadania. Pokiaľ Súkromný inzerent nepreukáže, že sa jedná o súkromnú inzerciu do 3 dní od vyžiadania, má sa za to, že sa nejedná o súkromnú inzerciu a Prevádzkovateľ je oprávnený bez upozornenia odstúpiť od zmluvy o inzercii podľa Čl. VIII písm. b) alebo bez upozornenia zrušiť používateľský účet takéhoto Súkromného inzerenta. Počas plynutia lehoty 3 dní na preukázanie právneho vzťahu Súkromného inzerenta k inzerovanej nehnuteľnosti ako súkromnej inzercii, je Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť zverejnenie súkromnej inzercie, ktorá je v podozrení, že nie je súkromnú inzerciu. Počas takéhoto pozastavenia zverejnenia súkromnej inzercie neplynú lehoty pre poskytované Inzertné služby a Doplnkové služby.
 15. Súkromný inzerent je oprávnený využívať Inzertné služby v rozsahu inzertného balíka „FREE“, „BASIC“, alebo „PREMIUM“ a Doplnkové služby.
 16. Firemný inzerent je oprávnený využívať Inzertnú službu v rozsahu inzertných balíkov: „FREE“, alebo „AGENT100“ a Doplnkové služby.
 17. Za účelom dohody zmluvných podmienok a následnej aktivácie Inzertných služieb a Doplnkových služieb je Firemný inzerent oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktu uvedeného na webovej stránke (https://gpsreality.sk/sk/4/kontakt). Na základe uvedenej kontaktného emailu v predbežnej objednávke Firemného inzerenta doručí Prevádzkovateľ Firemnému inzerentovi objednávkový formulár. Následne Firemný inzerent doručí vyplnený a podpísaný objednávkový formulár predstavujúci záväznú objednávku inzercie Prevádzkovateľovi. Ak objednávkový formulár neobsahuje údaje vyžadované vo formulári alebo údaje nie sú správne a zrozumiteľne uvedené, je Prevádzkovateľ oprávnený vyzvať Firemného inzerenta na doplnenie alebo zmenu objednávkového formulára. Ak Firemný inzerent neodstráni nedostatky objednávky, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť objednávku.
 18. Pokiaľ Registrovaný používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu zverejní na Portáli vlastný obsah vo forme názorov, prejavov, podnetov, pripomienok, textov, obrázkov, videí alebo iných príspevkov (ďalej len „Príspevky“), poskytuje Prevádzkovateľovi zároveň práva nakladať s týmito Príspevkami a to aj vtedy, pokiaľ sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených k Príspevkom. Na základe odovzdania týchto Príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto Príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto Príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľovi k Príspevkom nevzniká Používateľovi nárok na odplatu.

3. Zmena údajov Registrovaného používateľa

 1. Registrovaný používateľ je povinný udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu.
 2. V prípade, ak sa Registrovanému používateľovi zmenili údaje uvedené v používateľskom účte alebo v kontaktom formulári, upraví si tieto údaje na Portáli po prihlásení do používateľského účtu v časti „Správa účtu“, sekcii „Môj účet“.
 3. Zmena Registrovaného používateľa z Firemného inzerenta na Súkromného inzerenta alebo naopak je možná len na základe žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi.

 

 

4. Inzertné služby, ich cena a podmienky úhrady

 1. Inzertné služby pre inzertný balík „FREE“ sa poskytujú na neobmedzení čas od okamihu dokončenia registrácie. Inzertný balík FREE obsahuje Inzertné služby v rozsahu práva mať zverejnené na Portáli 3 inzeráty súčasne, pričom každý inzerát sa uverejňuje automaticky na obdobie 31 dní.
 2. Inzertné služby pre inzertné balíky „BASIC“, „PREMIUM“ alebo „AGENT100“ sa poskytujú Registrovaným používateľom ich aktiváciou, ktorá nastáva automaticky uhradením ceny.
 3. Cenu za Inzertné služby je možné uhradiť platobnou bránou alebo bankovým prevodovom na účet určený Prevádzkovateľom. V prípade úhrady ceny za Inzertné služby alebo Doplnkové služby platobnou bránou je cena uhradená vykonaním úspešnej platby platobnou bránou. V prípade úhrady ceny za Inzertné služby alebo Doplnkové služby bankovým prevodom je cena uhradená okamihom pripísania finančných prostriedkov za Inzertné služby alebo Doplnkové služby na účet určený Prevádzkovateľom tak, že finančné prostriedky za Inzertné služby alebo Doplnkové služby je možné stotožniť s Registrovaným používateľom, ktorý úhradu vykonal.
 4. Uhradením ceny za Inzertné služby platobnou kartou alebo bankovým prevodom podľa bodu 4 Registrovaný používateľ v postavení spotrebiteľa podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov súhlasí s aktiváciou Inzertnej služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zároveň udelením tohto súhlasu Registrovaný používateľ v postavení spotrebiteľa stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“). Registrovaný používateľ v postavení spotrebiteľa týmto vyhlasuje, že bol v zmysle  § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Cena Inzertných služieb je určená v závislosti od typu inzertného balíka a dĺžky predplatného obdobia na inzertný balík, pričom najkratším predplatným obdobím inzertného balíka je obdobie 31 dní.
 6. Spoplatnené Inzertné služby sa poskytujú v rozsahu inzertných balíkov:
  1. „BASIC“

Inzertný balík „BASIC“ obsahuje inzertné služby v rozsahu práva zverejňovať na Portáli šesť inzerátov súčasne počas celej doby aktivácie inzertného balíka, pričom každý inzerát sa uverejňuje automaticky na obdobie 31 dní. Aktivácia inzertného balíka „BASIC“ prebieha automaticky úhradou ceny bez nutnosti dodatočnej akcie Inzerentom. Cena inzercie pre inzertný balík „BASIC“ je pre Súkromných inzerentov  a Firemných inzerentov vo výške 10,00 € s DPH/na 31 dní.

 1.  „PREMIUM“

Inzertný balík „PREMIUM“ obsahuje inzertné služby v rozsahu práva zverejňovať na Portáli 15 inzerátov súčasne počas celej doby aktivácie inzertného balíka, pričom každý inzerát sa uverejňuje automaticky na obdobie 31 dní. Súčasťou inzertného balíka „PREMIUM“ je aj Doplnková služba v rozsahu jedného topovania vlastného inzerátu. Aktivácia inzertného balíka „PREMIUM“ prebieha automaticky úhradou ceny bez nutnosti dodatočnej akcie Firemnými inzerentmi. Cena inzercie pre inzertný balík „PREMIUM“ je pre Firemných inzerentov vo  výške 25,00 € s DPH/na 31 dní.

 1. „AGENT100“

Inzertný balík „AGENT100“ obsahuje inzertné služby v rozsahu práva zverejňovať na Portáli 1000 inzerátov súčasne počas celej doby aktivácie inzertného balíka, pričom každý inzerát sa uverejňuje automaticky na obdobie 31 dní. Súčasťou inzertného balíka „AGENT100“ je aj Doplnková služba v rozsahu desiatich topovaní vlastných inzerátov. Aktivácia inzertného balíka „AGENT100“ prebieha automaticky úhradou ceny bez nutnosti dodatočnej akcie Firemnými inzerentom. Cena inzercie pre inzertný balík „AGENT100“ je pre Firemných inzerentov vo  výške 25,00 € s DPH/na 31 dní.

 1. Využívanie Inzertných služieb nie je podmienené využívaním Doplnkových služieb špecifikovaných v Čl. V. Doplnkové služby si môže Inzerent objednať nad rámec Inzertných služieb.
 2. V prípade dohody zmluvných strán podľa Čl. II bodu 17 sa cena za Inzertné služby a Doplnkové služby pre Firemného inzerenta stanovuje na základe orientačných cenníkov Inzertných služieb a Doplnkových služieb pre Firemného inzerenta. Cenníky Inzertných služieb a Doplnkových služieb pre Firemných inzerentov sú zostavené podľa charakteru ponuky nehnuteľností. Záväzná cenová ponuka za Inzertné služby pre Firemného inzerenta bude stanovená na základe:
  1. celkového počtu už publikovaných inzerátov,
  2. počtu jednotiek a/alebo objektov v developerskom projekte,
  3. počte objednávaných Inzertných služieb a Doplnkových služieb.
 3. Cenovú ponuku doručí Firemnému inzerentovi na vyžiadanie inzerenta Prevádzkovateľ.
 4. V prípade uzavretia zmluvy o inzercii na základe záväznej objednávky inzercie podľa Čl. 2 bodu 17 Firemný inzerent uhrádza cenu inzercie na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vystaví faktúru ku dňu poskytnutia zdaniteľného plnenia. Na účely týchto Podmienok sa za deň poskytnutia zdaniteľného plnenia považuje deň, kedy Prevádzkovateľ podľa záväznej objednávky inzercie aktivoval Firemnému inzerentovi Inzertné služby alebo Doplnkové služby. Faktúra je splatná do 15 dní od doručenia faktúry Firemnému inzerentovi.

5. Doplnkové služby, ich cena a podmienky úhrady

 1. Doplnkové služby sa poskytujú Inzerentovi ich aktiváciou, ktorá nastáva automaticky uhradením ceny.
 2. Cenu za Doplnkové služby je možné uhradiť platobnou bránou alebo bankovým prevodovom na účet určený Prevádzkovateľom. V prípade úhrady ceny za Doplnkové služby platobnou bránou je cena uhradená vykonaním úspešnej platby platobnou bránou. V prípade úhrady ceny za Doplnkové služby bankovým prevodom je cena uhradená okamihom pripísania finančných prostriedkov za Doplnkové služby na účet určený Prevádzkovateľom tak, že finančné prostriedky za Doplnkové služby je možné stotožniť s Inzerentom, ktorý vykonal úhradu.
 3. Za Doplnkové služby sa považuje topovanie inzerátu.
 4. Topovanie inzerátu je zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným zverejneným inzerátom. Topovaním sa inzerát pri vyhľadávaní na Portáli posunie pred ostatné inzeráty bez aktivovaného topovania a zobrazuje sa na popredných miestach v časti Portálu „Top inzeráty“ počas celej doby zverejnenia inzerátu, maximálne však 31 dní od aktivácie topovania inzerátu.
 5. Cena topovania inzerátu je pre Inzerentov vo výške 10,00 € s DPH/.

6. Ochrana osobných údajov

 1. Registrovaný používateľ, ktorý je fyzickou osobu poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie o GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na základe uzavretej zmluvy o inzercii podľa Článku IV bodu 1 písm. b) Nariadenia o GDPR za účelom poskytnutia Inzertných služieb a Doplnkových služieb. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania Inzertných služieb a Doplnkových služieb. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Podrobnejšie informácie o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.

 

7. Zverejňovanie inzerátov a ich spracovávanie

 1. Inzerát je možné zverejňovať na Portáli výhradne v slovenskom a českom jazyku.
 2. Zverejňovanie inzerátov na Portáli môžu uskutočňovať len Registrovaný používateľ pridaním inzerátu, ktoré je možné len po prihlásení sa do používateľského účtu Portálu v časti „Správa účtu“, sekcii „Moje nehnuteľnosti“.
 3. Pri zverejňovaní inzerátu s ponukou realitných projektov Firemný inzerent označí vo zverejňovaných inzerátoch túto skutočnosť.
 4. Zverejnené inzeráty môžu prechádzať kontrolou Prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie.
 5. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o inzercii podľa Čl. VIII písm. e), zmeniť zverejnenú inzerciu alebo pozastaviť zverejnenie inzercie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Obchodnými podmienkami alebo dobrými mravmi. Zároveň si Prevádzkovateľ Portálu vyhradzuje právo zrušiť používateľský účet na Portáli Registrovaným používateľom (zároveň aj odstúpiť od zmluvy o inzercii uzavretej podľa Čl. II bodu 10 písm. a)) alebo obmedziť prístup na Portál Používateľom, ktorí porušujú platné právne predpisy, Obchodné podmienky alebo dobré mravy. V prípade súkromnej inzercie ak existuje podozrenie, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklady preukazujúce právny vzťah Súkromného inzerenta a uplatniť postup podľa Čl. II bodu 14.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to aj bez oznámenia Inzerentovi.
 7. 5. V prípade, ak Prevádzkovateľ z dôvodu rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Obchodnými podmienkami alebo dobrými mravmi odstúpil od zmluvy o inzercii podľa Čl. VIII písm. e) a v dôsledku toho došlo k odstráneniu zverejnenej inzercie alebo zrušeniu používateľského účtu Registrovaného používateľa platí, že Inzertné služby alebo Doplnkové služby boli poskytnuté v celom rozsahu a preto nikto nemá právo na vrátenie ceny uhradenej za Inzertné služby alebo Doplnkové služby.
 8. Na Portáli je Registrovanému používateľovi zakázané:
 9. písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 10. vkladať do názvu alebo textu inzerátu špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 11. vkladať do názvu alebo do textu inzerátu webovú adresu, názov webstránky alebo inak odkazovať na iný zdroj,
 12. zverejňovať duplicitne v jednom čase inzerát na rovnakú nehnuteľnosť,
 13. propagovať v popise inzerátu alebo v jeho nadpise tovary alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou,
 14. vkladať kontaktné údaje do popisu inzerátu mimo miesta vyhradeného,
 15. pri pridávaní fotografií k inzerátu pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotografie,
 16. používať fotografie, ktoré nesúvisia s predmetom inzercie,
 17. používať ilustračné fotografie, ktoré nezobrazujú ponúkanú nehnuteľnosť alebo vizualizáciu realitného projektu,
 18. zverejňovať fotografie, ku ktorým vykonáva Inzerent Autorské práva alebo obdobné práva,
 19. zverejňovať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje a zamlčiavať údaje o vlastnostiach inzerovanej nehnuteľnosti, lebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazená nehnuteľnosť,
 20. používať reklamné fotografie a obrázky, ktoré propagujú tovary alebo služby,
 21. uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text ako kontaktné údaje, webovú adresu, cenu tovaru alebo služby a pod., okrem vodoznaku u Firemného inzerenta, ktorý môže vo vodoznaku uvádzať svoje logo neobsahujúce kontaktné údaje, webovú adresu, alebo jeho časť,
 22. inzerovať podnikateľskú činnosť Inzerenta, okrem prípadov povolenej reklamy,
 23. prezentovať ponúkané nehnuteľnosti používaním superlatívov a neoveriteľných tvrdení (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka a pod.),
 24. používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety.
 25. Prevádzkovateľ má právo upraviť zverejnenú inzerciu porušujúcu pravidlá Portálu podľa bodu 6 a to aj bez predošlého upozornenia Inzerenta.
 26. Inzerent môže na Portáli po prihlásení do používateľského účtu v časti „Správa účtu“, sekcii „Moje nehnuteľnosti“ zverejnené inzeráty meniť, dopĺňať alebo odstrániť kedykoľvek počas doby ich platnosti.
 27. V prípade zmeny informácii uvedených v zverejnených inzerátoch je Inzerent povinný aktualizovať zverejnený inzerát. V prípade pominutia dôvodov inzercie (predaj, kúpa, nájom, prenájom a pod.) je Inzerent povinný odstrániť zverejnený inzerát.
 28. Odstránením inzerátu Inzerentom pred skončením doby jeho platnosti nevzniká právo na vrátenie zaplateného poplatku za aktiváciu Inzertnej služby alebo Doplnkovej služby alebo jej alikvotnej časti.

 

 • Odstúpenie od zmluvy o inzercii

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o inzercii a v dôsledku toho odstrániť zverejnenú inzerciu Inzerenta z Portálu a zrušiť používateľský účet Inzerenta v prípade, ak:

 1. Inzerent nevie preukázať svoju identitu,
 2. Súkromný inzerent nevie preukázať Prevádzkovateľovi, že zverejnená inzercia je súkromnou inzerciou podľa Čl. II bodu 14,
 3. Firemný inzerent nevie preukázať vlastnícky vzťah alebo iné právo k inzerovanej nehnuteľnosti oprávňujúce inzerovať nehnuteľnosť,
 4. ten istý Používateľ pridáva inzeráty na Portáli pod viacerými používateľskými účtami ako rôzni Inzerenti,
 5. obsah inzerovanej ponuky alebo časť inzercie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Obchodnými podmienkami alebo dobrými mravmi,
 6. Inzerent v obsahu inzercie alebo iným spôsobom zverejňuje obsah, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa, propaguje priamu konkurenciu Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje obchodné záujmy Prevádzkovateľa alebo
 7. Prevádzkovateľ zrušil používateľský účet Registrovaného používateľa podľa Čl. IX.

 1. Zrušenie používateľského účtu

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Registrovanému používateľovi používateľský účet kedykoľvek a to aj bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu:

 1. porušenia právnych predpisov Slovenskej republiky, Obchodných podmienok alebo dobrých mravov Registrovaným používateľom,
 2. zverejňovania obsahu Registrovaným používateľom, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa, propagovania priamej konkurencie Prevádzkovateľa alebo iného poškodzovania obchodných záujmov Prevádzkovateľa,
 3. opakovaného nepreukázania, že inzercia zverejnená Registrovaným používateľom ako Súkromným inzerentom je súkromnou inzerciou podľa Čl. II bodu 14,
 4. absencie aktivity Registrovaného používateľa na používateľskom účte v období 31 dní od dokončenia registrácie,
 5. nedokončenej registrácie Používateľa,
 6. absencie aktivity Registrovaného používateľa na používateľskom účte v období dvoch rokov od posledného prihlásenia,
 7. žiadosti Registrovaného používateľa o zrušenie používateľského účtu, ktorú zaslal Prevádzkovateľovi alebo
 8. bezprostrednej hrozby vzniku škody pre Prevádzkovateľa v súvislosti s používaním používateľského účtu Registrovaným používateľom, vzniku škody Prevádzkovateľovi alebo vzniku škody inému Registrovanému používateľovi.
 1. Pozastavenie zverejnenej inzercie
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť zverejnenie inzercie z dôvodu:
 3. plynutia lehoty 3 dní na preukázanie právneho vzťah Súkromného inzerenta k inzerovanej nehnuteľnosti ako súkromnej inzercii podľa Čl. II bodu 14 alebo
 4. zverejnenia inzercie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Obchodnými podmienkami alebo dobrými mravmi.
 5. Prevádzkovateľ obnoví zverejnenie inzercie, ktorá bola pozastavená, ak dôvody pozastavenia zverejnenia inzercie pominuli. Za opätovnú aktiváciu používateľského konta je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Registrovanému používateľovi, ktorý vystupuje ako Firemný inzerent spracovateľský poplatok v sume 32 EUR bez DPH.
 1.  
 2.  
 •  
 1.  
 2.  
 3.  
 •  
 •  
 1.  
 2.  
 3. Zodpovednosť za škodu
 4. Registrovaný používateľ využíva Inzertné služby alebo Doplnkové služby Portálu výhradne na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Registrovaného používateľa využívajúceho Inzertných služieb alebo Doplnkových služieb Portálu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v príčinnej súvislosti s využívaním Pomocných služieb Portálu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku technického výpadku akýchkoľvek služieb Portálu v priamej alebo nepriamej príčinnej súvislosti.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridávaný na Portál Registrovaným používateľom, predovšetkým nezodpovedá za pravdivosť zverejnenej inzercie a klamlivú alebo porovnávaciu reklamu uverejňovanú Používateľom.. Používateľ je výlučne zodpovedný za splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a zmluvy o inzercii.
 8. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú a správnu prevádzku Portálu. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne prerušiť činnosť Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Registrovaného používateľa.
 • Zodpovednosť za vady a reklamácie
 1. 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že spoplatnené služby Portálu (Inzertné služby a Doplnkové služby) sa poskytujú riadne a včas. V prípade výskytu vád pri poskytovaní spoplatnených služieb (Inzertné služby a Doplnkové služby) je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť, ak ide o odstrániteľné vady.
 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Registrovaného používateľa v postavení spotrebiteľa sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 3. Registrovaný používateľ, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť reklamáciu písomne na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa info@gpsreality.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 1. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli, pokiaľ nie je výslovne uvedený neskorší dátum nasledujúci po dni zverejnenia Obchodných podmienok na Portáli.
 2. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným používateľom v postavení spotrebiteľa sa spravujú ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi regulujúcimi ochranu spotrebiteľa. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným používateľom, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upravovať služby Portálu v prípade zmeny nepredstavujúcej zásah do práv Registrovaného používateľa garantovaných právnymi predpismi a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Registrovaného používateľa alebo bez vyžiadania súhlasu od Registrovaného používateľa.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upravovať Obchodné podmienky. V prípade zmeny Obchodných podmienok, ktorá má charakter podstatnej zmeny, oznamuje Prevádzkovateľ takúto skutočnosť Registrovanému používateľovi elektronickou poštou bez zbytočného odkladu. Zároveň Prevádzkovateľ vhodným spôsobom sprístupní nové znenie Obchodných podmienok.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov jednostranne zmeniť ceny za Inzertné služby alebo Doplnkové služby pre Firemného inzerenta poskytované na základe zmluvy o inzercii uzavretej podľa Čl. 2 bodu 17 a zároveň o tejto skutočnosti informovať Firemného inzerenta. Firemný inzerent je oprávnený bez zbytočného odkladu vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou ceny a opäť rokovať o podmienkach poskytovania služieb Portálu, alebo ukončiť zmluvu o inzercii. Pokiaľ Firemný inzerent neoznámi svoj nesúhlas so zmenou ceny za Inzertné služby alebo Doplnkové služby podľa predchádzajúce vety platí, že tieto zmeny nadobudli účinnosť.

V Bratislave, dňa 10.01.2021

Porovnajte inzeráty

Porovnaj